ریاضی
مباحث مربوط به درس ریاضی مقطع راهنمائی

 
تاريخ : سه شنبه بیستم فروردین ۱۳۹۲

عدد طبیعی : ((Natural Number

طبیعی یعنی آنچه به طبیعت اختصاص دارد، آنچه مربوط به طبیعت است و در ریاضی هر یک از اعداد  1, 23, 4, 5,... که در طبیعت برای شمارش و شمردن از آن استفاده می شود را (عدد طبیعی) می نامیم.

 

 قواعد بخشپذیری:

*عددی بر 2 بخشپذیر است که: رقم یکان آن زوج باشد.
*عددی بر 3 بخشپذیر است که: مجموع ارقام آن بر 3 بخشپذیر باشد.
*عددی بر 4 بخشپذیر است که: دو رقم سمت راست آن صفر باشد یا عدد دو رقمی سمت راست آن بر 4 بخشپذیر باشد.
*عددی بر 5 بخشپذیر است که: رقم یکان آن صفر یا 5 باشد.
*عددی بر 6 بخشپذیر است که: هم بر 2وهم بر3 بخشپذیر باشد.
*عددی بر 7 بخشپذیر است که: اگر رقم یکان را 2برابر کرده و از بقیه ارقام کم کنیم، عدد حاصل بر 7 بخشپذیر باشد.
*عددی بر 7 بخشپذیر است که: اگر رقم یکان را 5 برابر کرده و با بقیه ارقام جمع کنیم ، عدد حاصل بر 7 بخشپذیر باشد.
حساب اعداد طبیعی(بخشپذیری)
*عددی بر 8 بخشپذیر است که: عدد سه رقمی سمت راست آن بر 8 بخشپذیر باشد یا سه رقم سمت راست آن صفر باشد.
 
*عددی بر 11 بخشپذیر است که: اگر ارقام آن را یک در میان با هم جمع کنیم و اختلاف حاصل صفر شد آن عدد بر 11 بخشپذیر است 

 

                                                                                                                    

0=11-11            11=2+9            11=7+4                4972

 

*عددی بر 12 بخشپذیر است که: هم بر 3 و هم بر 4 بخشپذیر باشد.
 
*عددی بر13 بخشپذیر است که: اگر رقم یکان را  4 برابر کرده و با بقیه ارقام جمع کنیم عدد حاصل بر 13 بخشپذیر باشد.
 

39=19+20            20=4×5            195

 

*عددی بر 15 بخشپذیر است که: هم بر 3 و هم بر 5 بخشپذیر باشد.
 
*عددی بر 17 بخشپذیر است که: اگر رقم یکان آن را 5 برابر کنیم و اختلاف آن را با بقیه ارقام حساب کنیم عدد حاصل بر 17 بخشپذیر باشد.
 

34=11-45            45=5×9            119

 

*عددی بر 19 بخشپذیر است که:  مجموع دو برابر رقم یکان با بقیه ارقام بر 19 بخشپذیر باشد.*عددی بر 23 بخشپذیر است که:  مجموع 7 برابر رقم یکان با بقیه ارقام مضربی از 23 باشد.
*عددی بر 27 بخشپذیر است که: اگر آن را بر 3 تقسیم کنیم خارج قسمت بر 9 بخشپذیر باشد.
*عددی بر 28 بخشپذیر است که: هم بر 4 و هم بر 7 بخشپذیر باشد.
*عددی بر 29 بخشپذیر است که: مجموع سه برابر رقم یکان با بقیه ارقام بر 29 بخشپذیر باشد .      

      

29=14+15            15=3×5            145

 

*عددی بر30 بخشپذیر است که: هم بر 3 و هم بر 10 بخشپذیر باشد.
 

تمرین:

کدام یک از اعداد زیر بر 4 بخش پذیر نیست ؟

الف) 3448                     ب) 9412                    ج) 2342                       د) 3520
ارسال توسط قربانعلی سیفی

اسلایدر

دانلود فیلم